ورود به سایت
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​سینوریپا ® 12.5/1000 (امپاگلیفلوزین + متفورمین)​​
​سینوریپا®12.5/1000​ (امپاگلیفلوزین + متفورمین)​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​سینوریپا ® 5/500 (امپاگلیفلوزین + متفورمین)​​
​سینوریپا®5/500 (امپاگلیفلوزین + متفورمین)​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​دیابزید® 80 (گلي‌كلازيد80 میلی گرم)​​
​دیابزید®​​80 (گلي‌كلازيد80 میلی گرم)​