ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی
​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ الاکوئیت® 5 (آپیکسابان 5 میلی گرم)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​الاکوییت® 2.5 (آپیکسابان 2.5 میلی گرم)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​آتوواست® 10 (آتورواستاتين 10 ميلي‌گرم)
​​​ ​​​ ​​​ ​