ورود به سایت

​​​نام تجاري :ازونیوم عبیدی®​40

نام ژنريک:​اس امپرازول 40 میلی گرم

دسته دارويي : گوارش

شکل دارويي: کپسول انتریک کوتد​

ازونیوم عبیدی