ورود به سایت

​​​​​​​​​​نام تجاري :​ ایروکاست® 10میلی گرم

نام ژنريک :​ مونته لوکاست 10 میلی گرم

دسته دارويي : تنفسی

شکل دارويي :​ قــرص روكشـدار

ایروکاست® 10-عبیدی
​​ ​
abidi-250-250.gif 

​​