ورود به سایت

​​​​​​​​​​​نام تجاري : ​​ایروکاست® 5 میلی گرم​

نام ژنريک :​ مونته لوکاست 5 میلی گرم

دسته دارويي : تنفسی

شکل دارويي : ​قرص جویدنی

​ایروکاست® 5-عبیدی
​​ ​

​​