​​نام تجاري :تئوليت® 200 ای آر پیوسته رهش

نام ژنريک:​تئوفيلين 200 میلی گرم پیوسته رهش

دسته دارويي :تنفسی

شکل دارويي:قرص پيوسته رهش

تئوليت® 200 ای آر پیوسته رهش-عبیدی