ورود به سایت

​​نام تجاري :جم فيبروزيل 300 ـ عبيدي

نام ژنريک:​جم فيبروزيل 300 میلی گرم

دسته دارويي : قلب و عروق

شکل دارويي: کپسول​

جم فيبروزيل 300 ـ عبيدي