​​​​​​نام تجاري :دیفوزل®120

نام ژنريک:دی متیل فومارات 120 ميلي گرم

دسته دارويي :مغز و اعصاب ( ام اس)

شکل دارويي:کپسول( انتريك كوتد)

دیفوزل 120