ورود به سایت

​​​نام تجاري :زست پرل®​​ 5

نام ژنريک: ​ليزينوپريل 5 ميلي گرم

دسته دارويي : قلب و عروق

شکل دارويي:قرص خط دار

زست پرل® 5