ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​نام تجاري :نئوتادین® 5 میلی گرم

نام ژنريک:​دس لوراتادین 5 میلی گرم

دسته دارويي :آنتی هیستامین

شکل دارويي:قــرص

ستيريزين 10 ـ عبيدي