ورود به سایت

​​نام تجاري :ستيريزين 10 ـ عبيدي

نام ژنريک:​ستيريزين 10میلی گرم

دسته دارويي :آنتی هیستامین

شکل دارويي:قــرص روكشـدار​

ستيريزين 10 ـ عبيدي