ورود به سایت

​​​​نام تجاري : ​سرترالين 50 - عبیدی

نام ژنريک:​سرترالين 50 میلی گرم

دسته دارويي :اعصاب و روان​

شکل دارويي: قرص روکشدار خط دار​

 ​سرترالين 50 - عبیدی