ورود به سایت

​​​​​​نام تجاري :فروفورت دئودنال®

نام ژنريک:فروس گلایسین سولفات

دسته دارويي : مکمل

شکل دارويي:کپسول انتریک کوتد​

فروفورت دئودنال