ورود به سایت

​​​نام تجاري :فروفورت گاین ®

نام ژنريک:​فروس گلایسین سولفات 80 میلی گرم + اسید فولیک 1میلی گرم

دسته دارويي :مکمل

شکل دارويي:کپسول​​

فروفورت گاین ®