ورود به سایت

​​​​​نام تجاري :فروفورت گاین ®

نام ژنريک:​فروس گلایسین سولفات 80 میلی گرم + اسید فولیک 1میلی گرم

دسته دارويي :مکمل

شکل دارويي:کپسول​​

فروفورت گاین ® 
abidi-250-250.gif