ورود به سایت

​​​نام تجاري :فلوکستین 10 - عبیدی

نام ژنريک:​فلوكستين 10 میلی گرم

دسته دارويي :اعصاب و روان​

شکل دارويي:کپسول​​

فلوکستین  10 - عبیدی