ورود به سایت

​​​​نام تجاري :فلوکستین 20 - عبیدی

نام ژنريک:​فلوكستين 20 میلی گرم

دسته دارويي :اعصاب و روان

شکل دارويي:کپسول​​

فلوکستین  20 - عبیدی