ورود به سایت

​​نام تجاري :موتیدون

نام ژنريک:دُمپریدون 10 میلی گرم

دسته دارويي :گوارش

شکل دارويي:قــرص روكشـدار

موتیدون-عبیدی 
​​ ​