ورود به سایت

​​نام تجاري :ناپروكسـن 500 ـ عبيدي

نام ژنريک:​ناپروكسـن 500 میلی گرم

دسته دارويي :ضد درد

شکل دارويي:قرص انتريك كوتد

ناپروكسـن 500 ـ عبيدي