نام تجاري :والپروات سديم - عبیدی​

نام ژنريک:​والپروات سديم

دسته دارويي :مغز و اعصاب و روان

شکل دارويي:شربــت​​

والپروات سديم - عبیدی​