ورود به سایت

​نام تجاري :ولبان® 100

نام ژنريک:​بوپروپیون 100 میلی گرم

دسته دارويي :​مغز و اعصاب و روان

شکل دارويي:قرص پيوسته رهش

ولبان® 100-عبیدی