ورود به سایت

​​​​​نام تجاري : ولبان®​ 75

نام ژنريک: ​بوپروپيون 75 میلی گرم

دسته دارويي :اعصاب و روان​

شکل دارويي:قــرص روكشـدار

 ولبان® 75-عبیدی