ورود به سایت

​​​​نام تجاري : ونابید® ای آر 75

نام ژنريک:​ونلافاکسین 75 میلی گرم پیوسته رهش

دسته دارويي :اعصاب و روان​

شکل دارويي:کپسول پیوسته رهش​

 ونابید® ای آر 75