ورود به سایت

​​​​​​​​​نام تجاري:ویرابکس® 1000

نام ژنريک:​والاسیکلویر 1000 میلی گرم ​​​

دسته دارويي :آنتی بیوتیک

​شکل دارويي:​​​قــرص روكشـدار​

ویرابکس 1000​​
​ ​​​​​​​​​​​​​​