ورود به سایت

​​​​نام تجاري :کاردیلکس ®​ 6/25

نام ژنريک:كاروديلول 6/25 ميلي‌گرم

دسته دارويي : قلب و عروق

شکل دارويي:​قــرص روكشـدار​​

کاردیلکس ®  6/25