ورود به سایت

​​​​نام تجاري :کاردیلکس ®​​​ 12/5

نام ژنريک:كاروديلول 12/5 ميلي‌گرم

دسته دارويي : قلب و عروق

شکل دارويي:: قــرص روكشـدار​​

کاردیلکس ® 12/5