نام دارو :کداست ® 300/10

نام تجاري :کداست ® 300/10

نام ژنريک:استـامينــوفن كدئين  300/10

دسته دارويي: ضد درد

شکل دارويي:قرص خط دار

کاتالوگ دارو:

وب سايت دارو:

اطلاعات تخصصي پزشکان:

ارتباط با مدير محصول :

MERAZOL.jpg?

?

??