ورود به سایت

​​​نام تجاري :کدیمال شب ®​

نام ژنريک:استامینوفن 500 / دیفن هیدرامین هیدروکلراید 25

دسته دارويي :ضد درد

شکل دارويي:​قــرص روكشـدار​​

کدیمال شب