ورود به سایت

​​نام تجاري :کلیدینیوم.سی - عبيدي

نام ژنريک:​کلیدینیوم.سی

دسته دارويي :گوارش

شکل دارويي:قــرص روكشـدار

کلیدینیوم.سی - عبيدي