​​​​​​​​​​​نام تجاري :مایلودک® 25​

نام ژنريک:لنالیدوماید 25 میلی گرم 

دسته دارويي :انکولوژی

شکل دارويي:کپسول

   ​​​ ​ ​​ ​