​​​​​​​​​​​​نام تجاري :مایلودک® 5​

نام ژنريک:لنالیدوماید 5 میلی گرم

دسته دارويي :انکولوژی

شکل دارويي:کپسول

 
 
 
​​ ​