ورود به سایت

​​​​نام تجاري : آلپـرازولام 1- عبیدی

نام ژنريک:آلپـرازولام 1 ميلي‌گرم​

دسته دارويي :اعصاب و روان

شکل دارويي:قرص خط دار​

 آلپـرازولام 1- عبیدی