ورود به سایت

​​​نام تجاري :کدیمکس ®

نام ژنريک:​ -

دسته دارويي :ضد درد، ضد التهاب، ضد تب

شکل دارويي:کپسول

کدیمکس