ورود به سایت

​​​نام تجاري :لورازپـــام 2​ - عبیدی

نام ژنريک:​لورازپـــام 2 میلی گرم

دسته دارويي :اعصاب و روان​​

شکل دارويي:قرص خط دار​

لورازپـــام 2​ - عبیدی