ورود به سایت

​​نام تجاري :لویکسام 100

نام ژنريک:​فلووكسامين مالئات 100 ميلي‌گرم

دسته دارويي :مغز و اعصاب و روان

شکل دارويي: قرص روکشدار خط دار​

 لویکسام 100-عبیدی