ورود به سایت

​​​​​​نام تجاري : ولبان®​ ای آر 150

نام ژنريک: ​بوپروپيون 150 میلی گرم

دسته دارويي :اعصاب و روان​​​

شکل دارويي:قــرص پیوسته رهش

 ولبان®ای آر150-عبیدی
abidi-250-250.gif