ورود به سایت

​شربت کوریزان سرماخوردگی (طعم تمشک )

نام ژنريک:

کلرفنیرامین مالئات 10 میلی گرم

0/67سودوافدرین هیدروکلراید

دسته دارويي : سرماخوردگی

شکل دارويي: شربت

وب سایت: ​www.childrencorizan.ir​​​​​​​

کوریزان®سرماخوردگی -عبیدی