​​​​​​

​​روز داروساز ​​​         

       پوکی استخوان -بیماری خاموش
      روز ملی مبارزه با بیماری سل
                            سکته مغزی
​​​ ​​​​​