• بیش از دویست نوع ویروس وجود دارند که می‌توانند سرماخوردگی را ایجاد کنند.
  • بزرگسالان به طور متوسط سالانه 2 تا 4 بار سرما می‌خورند.