• امید به زندگی در مبتلایان به ام اس 7 تا 14 سال کمتر از جمعیت عادی است.
  • نزدیک به 50 میلیون نفر در سراسر جهان به صرع مبتلا هستند.
  • 2.3 میلیون نفر در جهان به ام اس مبتلا هستند.
2019/11/27
epilepsy صرع

بیماری صرع

بیماری صرع چهارمین بیماری عصبی رایج در دنیا است. برای آشنایی با علائم صرع و درمان صرع این مطلب را بخوانید.