پیشرفت و خدمت بیشتر با بازخوردهای شما

شکایات محصول و گزارش عوارض جانبی دارو

ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮارض داروﯾﯽ آﮔﺎه ﺳﺎزد و ﺗﻮﺻﯿﻪ‌ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ‌ﮐﺎر بندد.
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ، ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از دارو‌ﻫﺎی داروسازی دکتر ﻋﺒﯿﺪی یا وجود شکایتی در مورد محصولات (کیفیت محصول، بسته‌بندی، تاریخ تولید و تاریخ انقضاء)، ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ از راه‌ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ:

phone

شماره تماس: ۴۴۵۰۰۲۲۹-۰۲۱

صدای شما

داﻧﺴﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﻮاره ﭼﺮاغ راه ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﯿﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺣﺮﻓﻪ‌ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ، ﻧﻈﺮات و ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺷﺎﯾﺎن ﯾﺎدآوری اﺳﺖ، ﺷﻤﺎ و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺳﺖ‌‌‌ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﺗﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری‌ها ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ از ﻫﺮ ﻓﺮد، ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ‌ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ، اﻣﮑﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ درج ﻧﺎم دارو در وب‌سایت داروﺳﺎزی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﯿﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد.

یادآوری می‌کنیم قیمت همه داروها با توجه به مقررات روز سازمان غذا و داروی کشور تعیین می‌شود. چنانچه پرسشی درباره قیمت دارو دارید، بهترین مرجع صفحه جستجوی داروی سازمان است. لطفا برای اطلاع از قیمت داروها به این صفحه مراجعه بفرمایید.

ﺑﺴﯿﺎر علاقه‌مندیم ﺑﺎ ﻧﻈرﻫﺎ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه و ﺑﺠﺎی ﺧﻮد یا پرسش درباره توزیع دارو از طریق فرم زیر در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

    اطلاعات تماس

    Telegram
    ШµЩЃШ­Щ‡ Ш§ЫЊЩ†ШіШЄШ§ЪЇШ±Ш§Щ… ШЇЪ©ШЄШ± Ш№ШЁЫЊШЇЫЊ
    پزشکان