تجهیز ۸ مرکز درمانی در استان خوزستان به همت گروه کوبل انجام شد

صفحه اینستاگرام دکتر عبیدی
پزشکان