ازونیوم «®Ezonium» بیست میلی‌گرم، جایگزین مناسب رانیتیدین و بدون نیاز به نسخه پزشک

صفحه اینستاگرام دکتر عبیدی
پزشکان