دیابت

 • Dr. Abidi Diabezid | داروسازی دکتر عبیدی دیابزید

  Diabetes دیابزید®

  دیابزید®

  داروی خوراکی کاهنده قند خون

 • Diabetes گلوتریو®

  گلوتریو®

  کنترل قند خون در دیابت نوع 2

 • Dr. Abidi Glorenta | داروسازی دکتر عبیدی گلورنتا

  Diabetes گلورنتا®

  گلورنتا®

  کنترل قند خون در دیابت نوع 2

 • Dr. Abidi Gloripa | داروسازی دکتر عبیدی گلوریپا

  Diabetes گلوریپا®

  گلوریپا®

  کنترل قند خون در دیابت نوع 2

 • Dr. Abidi lirenta | داروسازی دکتر عبیدی لیرنتا

  Diabetes لیرنتا®

  لیرنتا®

  کنترل قند خون در دیابت نوع 2

 • liroprim

  Diabetes لیروپریم®

  لیروپریم®

  کنترل قند خون در دیابت نوع ۲

 • Dr. Abidi Synoripa | داروسازی دکتر عبیدی سینوریپا

  Diabetes سینوریپا ®

  سینوریپا ®

  کنترل قند خون در دیابت نوع 2

 • Dr. Abidi Zipmet | داروسازی دکتر عبیدی زیپمت

  Diabetes زیپمت®

  زیپمت®

  کاهش قند خون در دیابت نوع 2

 • Ziptin زیپتین

  Diabetes زیپتین®

  زیپتین®

  کنترل قند خون در دیابت نوع 2

Telegram
ШµЩЃШ­Щ‡ Ш§ЫЊЩ†ШіШЄШ§ЪЇШ±Ш§Щ… ШЇЪ©ШЄШ± Ш№ШЁЫЊШЇЫЊ
پزشکان