برنامه های آموزشی

Diabetes Overview & Guidelines: New Recommendations

Diabetes Overview & Guidelines: New Recommendations

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در نشست علمی "Diabetes Overview & Guidelines: New Recommendations"در تاریخ جمعه، 22 اسفندماه 1399، از ساعت 11:00 تا 12:30 شرکت فرمایید.
New Era of Type 2 Diabetes Management

New Era of Type 2 Diabetes Management

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در نشست علمی "New Era of Type 2 Diabetes Management"در تاریخ جمعه، 15 اسفندماه 1399 شرکت فرمایید.

Oral anti diabetic agents in ADA standards of medical care 2021: A case based discussion

Oral anti diabetic agents in ADA standards of medical care 2021: A case based discussion

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در نشست علمی "Oral anti diabetic agents in ADA standards of medical care 2021: A case based discussion" در تاریخ سه شنبه، 12 اسفندماه 1399 شرکت فرمایید
Diabetes & Cardiovascular Diseases

Diabetes & Cardiovascular Diseases

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در نشست علمی "Diabetes & Cardiovascular Diseases" در تاریخ جمعه، 8 اسفندماه 1399 شرکت فرمایید.
Role of SGLT2 Inhibitors in Treatment of Diabetes

Role of SGLT2 Inhibitors in Treatment of Diabetes

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در نشست علمی "Role of SGLT2 Inhibitors in Treatment of Diabetes" در تاریخ پنج‌شنبه، 7 اسفندماه 1399، از ساعت 11:00 تا 13:00 شرکت فرمایید.
SGLT2 Inhibitors in Treatment of Patients with CKD

SGLT2 Inhibitors in Treatment of Patients with CKD

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در نشست علمی "Role of SGLT2 Inhibitors in Treatment of Diabetes" در تاریخ جمعه، 1 اسفندماه 1399 شرکت فرمایید.
SGLT2 Inhibitors Beyond Glycemic Control

SGLT2 Inhibitors Beyond Glycemic Control

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در وبینار "SGLT2 Inhibitors Beyond Glycemic Control" در تاریخ جمعه یکم اسفندماه 1399 شرکت فرمایید.
Abidi Diabetes Virtual Master Class

Abidi Diabetes Virtual Master Class

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌نماید در جلسه علمی «Abidi Diabetes Virtual Master Class» در تاریخ جمعه، 01 اسفند ماه 99 شرکت فرمایید.
مدیریت و درمان دیابت نوع 2 و ریسک‌فاکتورهای قلبی و عروقی

مدیریت و درمان دیابت نوع 2 و ریسک‌فاکتورهای قلبی و عروقی

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در نشست علمی "مدیریت و درمان دیابت نوع ۲ و ریسک‌فاکتورهای قلبی و عروقی" در تاریخ‌های یکم و دوم ۱۶ بهمن‌ماه 1399 شرکت فرمایید.
Diabetes and Cardiovascular Diseases

Diabetes and Cardiovascular Diseases

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در جلسه علمی «دیابت و بیماری‌های قلبی-عروقی» در تاریخ جمعه، 28 آذرماه 99 شرکت فرمایید.
The Virtual Symposium of New Treatments of Diabetes Management

The Virtual Symposium of New Treatments of Diabetes Management

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در جلسه علمی “The Virtual Symposium of New Treatments of Diabetes Management” در تاریخ جمعه، 27 آذرماه 99 شرکت فرمایید.
درمان‌های دارویی جدید در دیابت، معرفی و بحث چند بیمار

درمان‌های دارویی جدید در دیابت، معرفی و بحث چند بیمار

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌نماید در جلسه علمی «درمان‌های دارویی جدید در دیابت، معرفی و بحث چند بیمار» در تاریخ جمعه، 21 آذرماه 99 شرکت فرمایید.
SGLT2 inhibitors in Diabetes Management

SGLT2 inhibitors in Diabetes Management

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در جلسه علمی “SGLT2 inhibitors in Diabetes Management” در تاریخ جمعه 14 آذرماه 99 شرکت فرمایید.
دیابت و کاردیومتابولیک و جایگاه دسته دارویی SGLT2 IN

دیابت و کاردیومتابولیک و جایگاه دسته دارویی SGLT2 IN

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در جلسه علمی «دیابت و کاردیومتابولیک و جایگاه دسته دارویی SGLT2 IN» در تاریخ جمعه، 14 آذرماه 99 شرکت فرمایید.
Glycemic control and lifesaving cardiovascular and renal benefits

Glycemic control and lifesaving cardiovascular and renal benefits

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در جلسه علمی “Empagliflozin: Glycemic control and lifesaving cardiovascular and renal benefits” در تاریخ جمعه، 8 آذرماه 99 شرکت فرمایید.
Abidi Diabetes Virtual Advanced Master Class

Abidi Diabetes Virtual Advanced Master Class

بدینوسیله از جنابعالی دعوت می‌شود تا در کلاس آموزشی ”Abidi Diabetes Virtual Advanced Master Class“ داروسازی دکتر عبیدی که با همکاری اساتید غدد درون‌ریز و متابولیسم برگزار می‌گردد، شرکت فرمایید.
Abidi Diabetes Virtual Master Class

Abidi Diabetes Virtual Master Class

بدینوسیله از جنابعالی دعوت می‌شود تا در کلاس آموزشی ”Abidi Diabetes Virtual Master Class“ داروسازی دکتر عبیدی که با همکاری اساتید غدد درون‌ریز و متابولیسم برگزار می‌گردد، شرکت فرمایید.
Abidi Diabetes Virtual Master Class

Abidi Diabetes Virtual Master Class

بدینوسیله از شما دعوت می‌شود تا در کلاس آموزشی ”Abidi Diabetes Virtual Master Class“ شرکت داروسازی دکتر عبیدی که با همکاری اساتید غدد درون ریز و متابولیسم برگزار می‌گردد، شرکت فرمایید.
Abidi Diabetes Virtual Master Class

Abidi Diabetes Virtual Master Class

بدینوسیله از جنابعالی دعوت می‌شود تا در کلاس آموزشی ”Abidi Diabetes Virtual Master Class“ داروسازی دکتر عبیدی که با همکاری اساتید غدد درون‌ریز و متابولیسم برگزار می‌گردد، شرکت فرمایید.
Abidi Diabetes Virtual Master Class

Abidi Diabetes Virtual Master Class

بدینوسیله از جنابعالی دعوت می‌شود تا در کلاس آموزشی ”Abidi Diabetes Virtual Master Class“ داروسازی دکتر عبیدی که با همکاری اساتید غدد درون‌ریز و متابولیسم برگزار می‌گردد، شرکت فرمایید.

همه برنامه های آموزشی

صفحه اینستاگرام دکتر عبیدی
پزشکان