محصول دیگری به سبد دیابت داروسازی دکتر عبیدی افزوده شد