تمامی مطالب علمی این سایت، به تایید تیم علمی پزشکی داروسازی دکتر عبیدی رسیده است.

فیبریلاسیون دهلیزی، ساز مخالف دهلیزها!

صفحه اینستاگرام دکتر عبیدی
پزشکان